1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

trac nghiem co dap an nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac-lenin

21 Thg 10 2013 | jbcloud | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

 1. jbcloud

  jbcloud Gà kinh tế Econ tích cực

  1.Môn khoa học nào sau
  đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?


  c. Lịch sử Đảng
  CộngSản Việt Nam .


  2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.


  d. là học thuyết của Mác,Angghen
  và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cọng sản


  3.Những điều kiện,
  tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu
  trả lời đúng.


  a.Sự củng cố và
  phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện


  cách mạng công nghiệp.


  b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
  lực lượng chính trị - xã
  hội độc lập.


  c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự ra đời triết học Mác.


  d. Các phán đoán kia đều đúng.


  4.Tiền đề lý luận
  của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
  lời đúng.


  d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính
  trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
  không tưởng.


  5.Tiền đề khoa học tự
  nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?


  Chọn phán đoán sai.


  a.Quy luật bảo toàn và chuyển
  hoá năng lượng,


  b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.


  c. Nguyên tử luận.


  d. Học thuyết tế bào.
  6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.


  d. là hệ thống tri thức lý luận
  chung nhất của con người về thế giới, về vị
  trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.


  7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.


  a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và
  tìm ra bản chất qui luật cụa nó.


  8. Triết học có tính
  giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng


  b. Chỉ có trong xã hội tư bản


  9. Vấn đề cơ bản của triết
  học là gì? Chọn câu trả lời đúng.


  b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất
  và ý thức


  10. Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu
  trả lời đúng


  d. Chức năng thế giới
  quan và phương pháp luận.


  11. Chủ nghĩa duy vật triết học bao gồm trường phái nào? Chọn câu trả
  lời đúng .


  a. Chủ nghĩa duy vật cổ đại.


  b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.


  c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  12.Khoa học
  nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng .


  b. Triết học.


  13. Thế giới thống nhất ở cái gì? Chọn câu trả lời đúng.


  c. Thống nhất ở tính vật chất của
  nó .


  14.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.


  c.
  bộ óc
  người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc
  người.


  15. Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.


  b. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có
  lao động và ngôn ngữ và những
  quan hệ xã hội.


  16.Bản chất của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.


  a. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo;


  b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
  khách quan.


  c. Ý thức
  là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội.
  Sự ra đời,


  tồn tại của ý thức chịu sự chi phối không chỉ các QL tự nhiên mà còn của
  các QL xã hội,


  d. Các phán đoán kia đều đúng.


  17.Phán đoán nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chọn câu trả lời
  đúng.


  c. Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức.


  18. Hiểu theo nghĩa chung nhất vận
  động là gì? Chọn phương án
  đúng.


  a.Bao gồm tất cả mọi sự thay đổi


  b.Moị quá trình diễn ra trong vũ trụ trụ kể
  từ sự thay đổi vị trí đơn
  giản cho đến tư duy.


  c. Vận động là phương thức tồn tại
  của vất chất.…là thuộc tính cố hữu của


  vật chất.


  d. Các phán đoán kia đều đúng.


  19. Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?


  d. chỉ căn cứ
  vào mong muốn chủ quan để
  định ra chiến lược và
  sách lược cách mạng


  20. Phép biến chứng duy vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.


  c. Phép biện chứng là khoa học về những
  quy luật phổ biến
  của sự vận động và sự phát triển của tự
  nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.


  21. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên
  lý cơ bản nào?


  Chọn câu trả lời đúng.


  c. Nguyên lý về mối liên hệ
  phổ biến,và sự phát triển


  22. Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy
  vật” chúng ta rút ra những nguyên
  tắc phương pháp luận nào cho
  họat động lý luận và thực tiễn?


  d. Quan điểm tòan diện , lịch sử - cụ thể.


  23. Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.


  d. Chất là bản thân sự vật.


  24. Lượng của sự vật
  là gì? Chọn câu trả lời đúng.


  d. Là phạm trù của triết học, chỉ tính qui
  định khách quan vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô…..


  25. Cách mạng tháng 8/1945
  của VN là bước nhảy gì? Chọn câu trả
  lời đúng.


  c. Lớn,Tòan
  bộ, Đột biến .


  26. Qui luật
  từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất
  và ngược lại” nói lên đặc tính nào
  của sự phát triển? Chọn câu trả lời đúng.


  b. Cách thức của sự vận động và phát triển,  27. Quan hệ giữa chất và lượng?
  Chọn phán đoán sai.


  d. Sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất của sự
  vật là độc lập tương đối, không quan hệ tác động đến nhau.


  28. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Độ.


  b. Độ thể hiện sự thống nhất giữa lượng và chất của sự
  vật, để chỉ khoảng giới hạn
  trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa
  làm thay đổi căn bản chất
  của sự vật ấy.


  29. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Cách mạng?


  c. Cách mạng là sự
  thay đổi trong đó chất của sự vật
  biến đổi căn bản không phụ thuộc vào hình thức biến đổi của nó.


  30. Việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng
  ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của xu
  hướng nào?


  a.Tả khuynh.


  31. Việc không dám thực hiện những
  bước nhảy cần thiết khi tích
  luỹ về lượng đã đạt đến giới hạn
  Độ là biểu hiện của xu hướng nào?


  a .Hữu khuynh


  32. Trong đời sống xã hội, quy luật lượng - chất được thực hiện với điều
  kiện gì.?


  b . Cần hoạt
  động có ý thức của con người.


  33. Hãy chọn phán đóan đúng về mặt đối lập.


  a. Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái
  ngược nhau trong cùng một sự vật.


  34. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?


  Hãy chọn phán đóan sai.


  d.Mọi sự vật hiện tượng tồn tại do chứa đựng những mặt, những khuynh hướng thống nhất với nhau không hề có mâu
  thuẫn.


  35. Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động
  và phát triển của sự vật hiện
  tượng?


  c Mâu thuẫn cơ bản.


  36. Sự đấu tranh của
  các mặt đối lập? Hãy chọn phán đóan đúng.


  b . Đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối


  37. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai
  đoạn phát triển của sự
  vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai
  đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì?


  c . Chủ yếu


  38. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?


  d. Xã hội có giai cấp đối kháng


  39. Hãy chọn phán đóan đúng về mối quan hệ giữa “Sư thống nhất và
  đấu tranh của các mặt đối lập” .


  c.
  Sư thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời
  nhau. Không có thống nhất của các mặt đối lập thì cũng không
  có đấu tranh của các
  mặt đối lập.


  40. Qui luật “thống nhất và đấu tranh của
  các
  mặt đối lập” nói lên đặc
  tính nào của sự vận động và phát triển?


  c. Nguồn gốc
  và động lực của sự vận động và phát triển.

  41. Chọn các quan điểm đúng về “phủ định biện chứng”.


  a. Phủ định biện chứng mang tính Khách quan


  b. Phủ định biện chứng mang tính Kế thừa


  c. Phủ
  định biện chứng là sự phủ định đồng thời mang tính
  khẳng định,.


  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  42. Sự Phủ định biện chứng
  theo hình thức nào? Chọn phán đoán đúng.


  c. Đường tròn xoắn ốc.


  43. Qui luật “Phủ
  định của phủ định”nói lên đặc tính nào
  của sự phát triển?


  b. Khuynh
  hướng của sự vận động và phát triển,


  44. Con người có
  khả năng nhận thức được thế giới không? Chọn phán đoán
  đúng.


  a. Có


  46. Tiêu chuẩn của
  chân lý là gì? Chọn phán đoán đúng.


  d. tiêu chuẩn của chân lý là thực tiễn .


  47. Thực tiễn là gì? Câu phán đoán đúng .


  d.Là hoạt động vật chất có mục đích
  mang tính lịch sử- xã hội
  của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội .


  48.Trong hoạt động thực tiễn cần phải làm gì? Hãy chọn phán đoán sai?


  a. Coi trọng cả nhận thức kinh nghiệm và
  nhận thức lý luận.


  b. Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm”.


  c. Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” và “giáo điều kinh nghiệm”.


  d. Không có phán đoán sai.


  49. Phương thức sản xuất là gì ?.


  d cách thức của con người thực hiện sản xuất vật chất ở mỗi giai đoạn lịch sử.


  50. Sự thống
  nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan
  hệ sản xuất tương ứng tạo
  thành :


  b. phương thức sản xuất


  51. Toàn bộ các yếu tố của lực
  lượng sản xuất bao gồm ... a tư liệu sản xuất và người
  lao động.


  52. Yếu tố hàng đầu của lực lượng
  sản xuất là
  ... a người lao
  động


  53. . Quan hệ sản xuất bao gồm các yếu tố sau đây?
  Chọn phán đoán sai .


  c. Quan hệ về mọi
  mặt giữa người lao động và
  ông chủ.


  54 .Yếu tố nào trong lực
  lượng sản xuất là động nhất, cách mạng nhất


  ?


  c.
  Công cụ lao động .


  55. Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì mặt nào
  là cơ bản . Chọn phán
  đoán đúng.


  a. quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất.


  56. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và
  quan hệ sản xuất ? Chọn
  phán đoán đúng.


  d Lực lượng sản xuất
  quyết định quan hệ sản xuất


  57 . Cơ sở hạ tầng của
  xã hội bao gồm các yếu tố nào?


  d. Các phán đoán kia đều đúng

  58. Kiến trúc thượng tầng là gì?


  d những quan điểm, tư tưởng và các thiết chế của xã hội được hình thành trên cơ sở hạ tầng.


  59. Mối quan hệ giữa cơ
  sở hạ tầng và kiến trúc thượng
  tầng ? Chọn phán đoán đúng.


  a . cơ sở hạ tầng quyết
  định kiến trúc thượng tầng.


  60. Hình thái kinh
  tế - xã hội là gì? Chọn phán đoán đúng.


  a Là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử để chỉ
  một xã hội ở mỗi giai
  đoạn lịch sử nhất định.


  61. Cấu trúc của
  Kiến trúc thượng
  tầng ? Chọn phán đoán đúng.


  d.Toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền,
  triết học, đạo đức, tôn
  giáo, nghệ thuật…Những thiết chế xã hội tương
  ứng như nhà nước, đảng phái, giaó hội, các đoàn thể…


  62. Nguồn gốc kinh tế của sự vận động và phát triển
  của hình thái kinh tế


  - xã hội ? Chọn phán đoán đúng.


  d. mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất
  với quan hệ sản xuất.


  63 .Có những cuộc cách mạng nào
  sau đây là cách mạng xã hộ? Chọn phán
  đoán đúng.


  d.CM Nga 1917.


  64. Vấn đề cơ bản của mọi
  cuộc cách mạng xã hội là vấn đề gì?


  d Giành chính quyền


  65. Nguyên nhân sâu
  xa của Cách mạng xã hội ?


  d mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất
  và quan hệ sản xuất


  66. Mối quan hệ biện chứng giữa TTXH và YTXH ? Chọn câu trả
  lới đúng.


  c. Tồn tại xã hội quyết định ý thức
  xã hội, Ý thức xã hội
  độc lập tương đối với tồn tại xã hội, tác động trở lại tồn tại xã hội.


  67 . Bản chất
  đầy đủ của con người là gì? Chọn câu trả lới đúng.


  a. Con người là một động vật cao cấp nhất.


  b. Con người là
  con vật có lao
  động, có ngôn ngữ và
  có ý thức.


  c. Con người vừa có bản chất tự nhiên vừa có bản chất xã
  hội.


  d. Các phán đoán kia đều đúng.


  68. Quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xét đến cùng là mối quan hệ gì?.


  c.Quan hệ lợi ích.


  69. Vai trò của quần chúng nhân dân
  anh hùng lãnh tụ? Hãychọn phán đoán đúng.


  b. “Thời thế tạo nên anh hùng” vì anh
  hùng lãnh tụ là sản phẩm
  của thời đại, được quần chúng
  tôn vinh và nguyện hy sinh quên mình cho
  lợi ích của quần chúng.


  70. Vai trò quyết định lịch
  sử thuộc về ai? Hãychọn phán đoán đúng.


  b Quần chúng nhân dân.
   

  FILE ĐÍNH KÈM:

  :
Đang tải...

Chia sẻ trang này