1. Chào mừng Bạn đến với VnEcon!

  Tôi là Max Tâm, người sáng lập và điều hành Diễn đàn kinh tế VnEcon. Tôi rất vui được có mặt ở đây để chào đón bạn tham gia thảo luận hỏi đáp trên diễn đàn. Đồng thời thông báo rằng, đội ngũ VnEcon luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ vướng mắc nào về kinh tế hay kể cả cách sử dụng diễn đàn.

  Bạn có thể liên hệ ngay với tôi qua email tam@vnecon.vn hoặc đội ngũ hỗ trợ VnEcon tại hotro@vnecon.vn

  Và một điều thú vị nữa, bạn và tôi có thể kết nối và nói chuyện qua facebook Max Tâm Nguyễn

Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

24 Thg 12 2009 | vanthamhoang | Kho chia sẻ tài liệu, giáo trình

 1. vanthamhoang

  vanthamhoang Power Econ Power Econ

  Dưới đây là những câu hỏi cơ bản để các bạn tham khảo trước xem có phải là những thứ mà các bạn cần thiết hay không, còn câu trả lời chi tiết thì mình xin gửi ở file đính kèm. Chúc các bạn học và làm bài thi thi tốt nhé*-:)

  Caâu 1: Phaân tích nhöõng yeâu caàu cô baûn veà phöông phaùp hoïc taäp nghieân cöùu nhöõng nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc –Leânin, cho ví duï minh hoïa vaø lieân heä baûn thaân?

  Caâu 2: Moái quan heä giöõa Vaät chaát vaø YÙ thöùc, cho ví duï minh hoïa vaø lieân heä baûn thaân?


  Caâu 3: Taïi sao noùi maâu thuaãn laø nguoàn goác ñoäng löïc cuûa söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån, cho ví duï minh hoïa?


  Caâu 4: Phaân tích baûn chaát con ngöôøi, yù nghóa cuûa vaán ñeà naøy? Vaø lieân heä baûn thaân
  Caâu 5: Nhöõng baøi hoïc ruùt ra cho baûn thaân sau khi nghieân cöùu quy luaät giaù trò?


  Caâu 6: Vì sao saûn xuaát ra giaù trò thaëng dö laø quy luaät kinh teá tuyeät ñoái cuûa CNTB? Taïi sao coù khuûng hoaûng kinh teá döôùi thôøi CNTB? Cho ví duï minh hoïa.


  Caâu 7; Vì sao laïi coù coâng ty coå phaàn, tö baûn giaû vaø thò tröôøng chöùng khoaùn? Cho ví duï minh hoïa


  Caâu 8: Nguyeân nhaân daãn ñeán CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc? CNXH neân vaø khoâng neân tieáp thu gì cuûa CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc?


  Caâu 9: Taïi sao laïi coù thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH? Lieân heä thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû Vieät Nam.


  Caâu 10: Vì sao noùi daân chuû XHCN vöøa laø ñoäng löïc, vöøa laø muïc tieâu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH? Phaân tích xaây döïng gia ñình Vaên hoùa XHCN? Lieân heä baûn thaân.
   

  FILE ĐÍNH KÈM:

  :
 2. vuduongminh

  vuduongminh Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  :)]mình muốn tìm một số đề tiểu luận nguyên lý CN Mác Lê nin
   
 3. viettel22

  viettel22 Econ cấp 3/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Mình đang rất cần những tài liệu trên. Thanks
   
 4. thaison533

  thaison533 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Cảm ơn bạn mình muốn tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm môn này bạn giúp mình được không?
   
 5. copcon196

  copcon196 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sắp thi hết môn môn này rùi và đang tìm tài liệu.Bạn có nhiều câu hỏi rất hay. Thanks
   
 6. nguyenthithuytrang

  nguyenthithuytrang Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  minh dang can tai lieu trac nghiem nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin ban nao co giup minh voi .thanks nhiu! chuc cac ban co mot ngay hoc tap va lam viec vui ve nhe.
   
 7. viettel22

  viettel22 Econ cấp 3/10 Econ tích cực

 8. uh_ke_tao

  uh_ke_tao Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình đang phải viết tiểu luận Mác -Lênin
  bài là phải dài, bác nào có cho mình xin với
  thank
   
 9. jinlee167

  jinlee167 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình sắp thi môn này nên rất cần tài liệu, thanks bạn nhìu nhé
   
 10. angelalonevnn

  angelalonevnn Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Cám ơn bạn, mình cũng đang cần tài liệu này, thật là tốt khi mọi người chia sẻ kiến thức cho nhau. Chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanks!
   
 11. 01011990

  01011990 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Còn nữa không chứ bấy nhiêu hơi ít đó. Có đề trắc nghiệm không? mình đang cần.
   
 12. snackvuive

  snackvuive Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Minh đang cần đề thi trắc nghiệm môn Quản Trị Nhân Lực bạn nào có cho mình với,cám ơn nhiều
   
 13. luongngoc92

  luongngoc92 Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình đang cân tìm những câu hỏi thường hay gặp ở môn mác,cảm ơn bạn nhiếu
   
 14. booniecandy

  booniecandy Gà kinh tế Econ tích cực

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình cũng đang sắp thi và rất cần tài liệu muôn này, ko khéo ko qua nổi mất, hx, thanks bạn nhiều :x
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này