Chính thức khai giảng Học viện Anh Ngữ Audition vào 10h10 ngày 06/02/2010

8 Thg 2 2010 | moonlight_7210 | Học Tiếng Anh & Ngoại ngữ

Lượt xem: 1.087, Trả lời: 1

 1. moonlight_7210

  moonlight_7210 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  2
  Nhận thích:
  0
  [FONT=&quot]Các học viên thân mến,
  [FONT=&quot]Qua những ngày học thực nghiệm tại học viện Anh ngữ Audition, chắc hẳn các bạn đã có những trải nghiệm bước đầu với môi trường mới rồi phải không.

  Và Ban Giám Hiệu Học viện Anh Ngữ Audition đã có một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là chính thức [/FONT][FONT=&quot]"Khai giảng Học Viện Anh Ngữ Audition" vào 10h10 ngày 06/02/2010[/FONT][FONT=&quot].
  [/FONT]
  [​IMG]

  [FONT=&quot]Các ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a Audition English[/FONT][FONT=&quot]
  - Ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh c[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n cho ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u Ez show[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]"Hello", "Goodbye" có l[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] không ai là không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t ý nghĩa c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng câu nói ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n này, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nói chính xác và đúng ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] đi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]u nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i Anh b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n x[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] thì không ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i ai cũng có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nói đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c.
  Xung quanh câu chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a hai b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] John và Jane t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] ngày m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i làm quen, đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n khi thân nhau và tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] thành ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i yêu v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] tranh cãi r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t muôn th[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot], th[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p gi[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng đôi đang yêu. H[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c viên s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c làm quen v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i đa d[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng các bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]u hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n: đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] cách cám [/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n, xin l[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i, tán thành, đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng ý, đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cách th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m xúc, cách nói chúc m[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng,c[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] vũ, đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng viên, khích l[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot], cũng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] chia bu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]n... nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào cho th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] nhiên và thông d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t.
  H[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c viên s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] tin, b[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]t lúng túng h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u ngay c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] khi mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] ngh[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot], nh[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot], giúp đ[/FONT][FONT=&quot]ỡ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] ai đó, mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i ý ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t do ng[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i sai ho[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nói th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nào cho đúng.

  -Ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh cho tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] em Kiz show[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] lên 3, c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nhà t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p nói, tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] đi h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]p 1 c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nhà t[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p đánh v[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n, và bây gi[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] H[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n Anh ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] Auditon còn mang đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cho c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] gia đình m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t không gian m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i, c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nhà cùng nói ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh!
  Trên ph[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng pháp h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c ngo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c cho là hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]u qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n nay, ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p xúc ngo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] thông qua hình [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh, nghe và nh[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p, v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Kiz show các ph[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] huynh hoàn toàn có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c cùng tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot], c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] gia đình s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] không ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] tràn ng[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i vì nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng tình hu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng minh h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]a r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t sinh đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng, ng[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] nghĩnh đáng yêu mà còn có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]u qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] ngoài mong đ[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i sau m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian ng[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng hành cùng Kiz Show. C[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] nhà s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] song ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] Anh – Vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] nhiên đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n không ng[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]. Không ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y, giáo trình đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c biên so[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n theo sát giáo trình ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng nên ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] mang l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng thú h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t môn ngo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i ng[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i cho tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot].

  -Ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng Anh th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Biz show[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
  Học viên gặp khó khăn, mất tự tin khi phải trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh? Với bao thắc mắc do chưa có kinh nghiệm : cần chuẩn bị những gì khi đối mặt với nhà tuyển dụng nước ngoài ??? Trang phục,hóa trang, tác phong thế nào cho phù hợp nhất?
  Dù có chuẩn bị kỹ thế nào thì học viên cũng sẽ gặp phải những câu hỏi tình huống không thể ngờ tới,cũng có khi là những câu hỏi không có đáp án... Đừng hoang mang, tự tin trả lời suy nghĩ mình một cách tự nhiên nhất là một bí quyết thành công.
  Với Biz Show Part 1, học viên không chỉ có cơ hội tiếp xúc, thử sức xử trí nhanh với những tình huống rất 'trên trời rơi xuống' của nhà tuyển dụng mà còn có thể thành thạo những mẫu câu thông dụng thể hiện thái độ, quan điểm của mình một cách tự nhiên nhất.
  Từ những câu hỏi liên quan đến môi trường làm việc, liên quan đến thái độ của ứng viên trước khi được nhận vào làm, đã chuẩn bị hay mong chờ khát khao như thế nào? ... đến những vấn đề nảy sinh trong môi trường làm việc như: trả lương muộn, làm việc cuối tuần, dự án thất bại, phái cử sang chi nhánh nước ngoài, giảm biên chế... các ứng viên sẽ có cơ hội thể hiện rõ nhất năng lực giải quyết, xử lý vấn đề cũng như quan điểm của bản thân với nhà tuyển dụng.

  -Tiếng Anh theo chủ đề Sitcom
  [​IMG]

  Đúng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng châm ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i l[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i H[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Anh ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] Audition, Sitcom t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng các ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Anh phân lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i theo t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u khác nhau.
  Thông qua nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p trong đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ngày, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i trên 800 m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u câu t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i trình đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] trung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, trong đó có 200 m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u câu đi[FONT=&quot]ể[/FONT]n hình hay dùng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: sân bay, trên máy bay, khách s[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, nhà hàng, khi đi mua s[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, khi đi du l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m văn hóa… ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] thành th[FONT=&quot]ạ[/FONT]o giao ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p mà còn có th[FONT=&quot]ể[/FONT] phân bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t rõ h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n cách dùng các t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghĩa theo t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng văn c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh, tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p khác nhau, th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ‘trình ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Anh’ không kém gì ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ng[FONT=&quot]ữ[/FONT].
  [FONT=&quot]Chúc các bạn học viên sẽ có một ngày khai giảng thật vui vẻ và bổ ích!

  Thông tin chi tiết mời các bạn xem tại trang chủ http://ae.vtc.vn
  [/FONT]
  [/FONT]
 2. Tien16061991

  Tien16061991 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  2
  Nhận thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  sinh viên
  Họ tên:
  Lê Duy Tiến
  Phản hồi: Chính thức khai giảng Học viện Anh Ngữ Audition vào 10h10 ngày 06/02/2

  trên chưa nói gi đến học phí cả và địa chi của học viện nữa. chất lượng như thế nào ?? vậy
Đang tải...